Tsubame-gaeshi

tsubame-gaeshi > hane-goshi
 

tsubame-gaeshi > ko-soto-gake

 

tsubame-gaeshi > morote-seoi

tsubame-gaeshi > o-soto-gari

 

tsubame-gaeshi > tai-otoshi

tsubame-gaeshi > tani-otoshi

voir aussi les enchainements de-ashi-barai
 

Sasae-tsuri-komi-ashi

Sasae-tsurikomi-ashi > sode-tai-otoshi

Sasae-tsurikomi-ashi > harai-goshi

Sasae-tsurikomi-ashi > hiza-guruma-inversé

 

Sasae-tsurikomi-ashi > o-soto-gari

Sasae-tsurikomi-ashi > o-soto-otoshi

Sasae-tsurikomi-ashi > o-uchi-gari

 

Sasae-tsurikomi-ashi > tsuri-komi-goshi

Sasae-tsurikomi-ashi > yoko-otoshi

Sasae-tsurikomi-ashi > yoko-tomoe-nage

voir aussi les enchainements de-ashi-barai
 

Okuri-ashi-baraï


Okuri-ashi-barai > harai-goshi


Okuri-ashi-barai > ko-soto-gake

 

Okuri-ashi-barai > ko-uchi

 


Okuri-ashi-barai > morote-otoshi

 

Okuri-ashi-barai > o-soto-gari

 

Okuri-ashi-barai > o-uchi

 

Okuri-ashi-barai > sasae-tsuri-komi-ashi

Okuri-ashi-barai > tai-otoshi


Okuri-ashi-barai > tsuri-komi-goshi

Okuri-ashi-barai > uchi-mata

Okuri-ashi-barai > yoko-gake

Okuri-ashi-barai > yoko-otoshi

Okuri-ashi-barai > yoko-tomoe-nage

voir aussi les enchainements de-ashi-barai
 

O-guruma

o-guruma > ashi-guruma

 

o-guruma > harai-makikomi

o-guruma > kubi-nage

 

o-guruma > morote-otoshi

o-guruma > o-soto-otoshi

o-guruma > o-uchi

o-guruma > tai-otoshi

 

o-guruma > uchimata
 

Nidan-ko-soto-gari

nidan-ko-soto-gari > ko-mata-sukui

nidan-ko-soto-gari > sukui-nage

nidan-ko-soto-gari > tani-otoshi

nidan-ko-soto-gari > te-otoshi

nidan-ko-soto-gari > ushiro-goshi

nidan-ko-soto-gari > yoko-guruma

Haraï-tsuri-komi-ashi

harai-tsurikomi-ashi > harai-goshi

harai-tsurikomi-ashi > morote-seoi-nage

harai-tsurikomi-ashi > o-soto-gari

harai-tsurikomi-ashi > sasae-tsuri-komi-ashi

harai-tsurikomi-ashi > tai-otoshi

harai-tsurikomi-ashi > sode-tai-otoshi

harai-tsurikomi-ashi > tani-otoshi

harai-tsurikomi-ashi > uchi-mata

harai-tsurikomi-ashi > uki-waza

harai-tsurikomi-ashi > yoko-gake

harai-tsurikomi-ashi > yoko-otoshi

Uchi-mata

Uchi-mata > de-ashi-barai

Uchi-mata > koshi-guruma

Uchi-mata > ko-uchi-gari

Uchi-mata > morote-seoi-nage

Uchi-mata > o-uchi-gari

Uchi-mata > sumi-gaeshi

Uchi-mata > uchi-mata-makikomi

O-uchi-gari

O-uchi > harai-goshi

O-uchi > ippon-seoi-nage

O-uchi > kata-guruma

O-uchi > ko-soto-makikomi

O-uchi > ko-uchi-gari

O-uchi > ko-uchi-makikomi

O-uchi > o-soto-gari

O-uchi > tomoe-nage

O-uchi > uchi-mata

O-uchi > yoko-wakare

O-uchi > de-ashi-barai

O-uchi > hiza-guruma

O-uchi > okuri-ashi-barai


O-uchi > sasae-tsuri-komi-ashi

O-uchi > sode-tsuri-komi-goshi

O-uchi > tai-otoshi

O-soto-otoshi

o-soto-otoshi > ko-soto-gake

o-soto-otoshi > kubi-nage

o-soto-otoshi > nidan-ko-soto-gari

o-soto-otoshi > tai-otoshi

o-soto-otoshi > tani-otoshi

O-soto-gari

o-soto-gari > hane-goshi

o-soto-gari > harai-goshi

o-soto-gari > ippon-seoi-nage

o-soto-gari > koshi-guruma


o-soto-gari > ko-soto-gake

o-soto-gari > o-soto-guruma


o-soto-gari > o-soto-otoshi


o-soto-gari > o-uchi-gari


o-soto-gari > soto-makikomi


o-soto-gari > hiza-guruma


o-soto-gari > sasae-tsuri-komi-ashi


o-soto-gari > tai-otoshi

o-soto-gari > tani-otoshi

Ko-uchi-gari

ko-uchi >hane-goshi

ko-uchi > ippon-seoi-nage

ko-uchi > ko-uchi-makikomi

ko-uchi > o-soto-gari

ko-uchi > o-uchi-gari

ko-uchi > seoi-otoshi

ko-uchi > tomoe-nage

ko-uchi > uchi-mata

ko-uchi > yoko-tome-nage

ko-uchi > waki-otoshi

Ko-soto-gari

Ko-soto-gari > nidan-ko-soto-gari


Ko-soto-gari > o-soto-gari


Ko-soto-gari > ashi-guruma


Ko-soto-gari > yoko-tomoe-nage


ko-soto-gari > eri-seoi


Ko-soto-gari > tai-otoshi


Ko-soto-gari > tani-otoshi


ko-soto-gari > uchimata

Hiza-guruma

Hiza-guruma > de-ashi-barai


Hiza-guruma > harai-goshi


Hiza-guruma > ippon-seoi-nage


Hiza-guruma > ko-soto-gake


Hiza-guruma > o-soto-gari


Hiza-guruma > o-uchi-gari


Hiza-guruma > o-uchi-gari-inverse


Hiza-guruma > tai-otoshi


Hiza-guruma > tsurikomi-goshi


Hiza-guruma > uchi-mata

De-ashi-baraï

De-ashi-barai > Eri-seoi-nage


de-ashi-barai > hane-goshi


de-ashi-barai > ippon-seoi


de-ashi-barai > ko-soto-gari


de-ashi-barai > o-soto-gari


de-ashi-barai > sode-tai-otoshi


de-ashi-barai > tai-otoshi


de-ashi-barai > tani-otoshi


de-ashi-barai > yoko-otoshi


de-ashi-barai > yoko-tomoe-nage


de-ashi-baraï – uchi-mata inversé

Ashi-guruma

Ashi-guruma > Ippon-seoi-nage


Ashi-guruma > Ko-soto-gake


Ashi-guruma > Morote-otoshi


Ashi-guruma > O-uchi-gari


Ashi-guruma > Tai-otoshi


Ashi-guruma > Uchi-mata


Ashi-guruma > Waki-otoshi

judo, prises de judo, techniques de judo, ashi waza, te waza, ne waza, sutemi, waza, nage waza, ukemi, tachi waza, koshi waza, goshi, yoko sutemi, enchaînement, etranglement, kwantsetsu-waza, shime-waza, cle de bras, osaekomi-waza, immobilisation, retournement, goshin-jitsu, kata, projection, makikomi, O-soto-gari, O-soto-otoshi, O-soto-gake, O-soto-Guruma, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Ko-soto-gake, Nidan-ko-soto-gari, Nidan-ko-soto-gake, Hiza-guruma, Ashi-guruma, O-guruma, Uchi-mata, De-ashi-barai, Harai-tsuri-komi-ashi, Okuri-ashi-barai, Sasae-tsuri-komi-ashi, Tsubame-gaeshi, O-goshi, Ko-tsuri-goshi, O-tsuri-goshi, Koshi-guruma, Uki-goshi, Taka-uchi-mata, Tsuri-komi-goshi, Sode-tsuri-komi-goshi, Obi-goshi, Harai-goshi, Hane-goshi, Ushiro-goshi, Utsuri-goshi, Uki-otoshi, Sumi-otoshi, Tai-otoshi, Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Morote-otoshi, Eri-seoi-nage, Morote-gari, Te-otoshi, Kata-guruma, Te-guruma, Ko-mata-sukui, O-mata-sukui, Sukui-nage, Obi-otoshi, Kubi-nage, Kuchiki-daoshi, Kibisu-gake, Uchi-mata-sukashi, O-uchi-gaeshi, Ko-uchi-gaeshi, Tomoe-nage, Ura-nage, Hikkomi-gaeshi, Sumi-gaeshi, Tawara-gaeshi, Yoko-tomoe-nage, Yoko-otoshi, Uki-waza, Yoko-guruma, Tani-otoshi, Yoko-wakare, Yoko-gake, Waki-otoshi, Hane-maki-komi, Uchi-maki-komi, Harai-maki-komi, Uchi-mata-maki-komi, O-soto-gake-maki-komi, Ko-soto-gake-maki-komi, O-uchi-maki-komi, O-soto-otoshi-maki-komi, Hon-gesa-gatame, Kuzure-hon-gesa-gatame, Gyaku-gesa-gatame, Kuzure-Gyaku-gesa-gatame, Ushiro-gesa-gatame, Yoko-shiho-gatame, Kuzure-yoko-shiho-gatame, Tate-shiho-gatame, Kuzure-tate-shiho-gatame, Kata-gatame, Kami-shiho-gatame, Kuzure-kami-shiho-gatame, Makura-gesa-gatame, Kuzure-Makura-gesa-gatame, Kami-sankaku-gatame, Tate-sankaku-gatame, Uki-gatame, Kata-juji-jime, Kata-ha-jime, Kata-te-jime, Nami-juji-jime, Morote-jime, Hadaka-jime, Gyaku-juji-jime, Sode-guruma-jime, Okuri-eri-jime, Ashi-gatame-jime, Sankaku-jime, Tsukomi-jime, Ebi-jime, Kensui-jime, Kagato-jime, Kaeshi-jime, Gyaku-Gaeshi-jime, Hidari-ashi-jime, Kami-shiho-jime, Kami-shiho-Ashi-jime, Gyaku-okurieri-jime, Ude-garami, Ashi-ude-garami, Ude-hishigi-juji-gatame, Ude-hishigi-hiza-gatame, Ude-hishigi-waki-gatame, Ude-hishigi-hara-gatame, Ude-hishigi-ashi-gatame, Ude-hishigi-ude-gatame, Ude-hishigi-te-gatame, Ude-hishigi-sankaku-gatame, Gyaku-hishigi-juji-gatame, Kannuki-gatame, Hizi-Makkomi-gatame, Ryote-dori, Hidari-eri-dori, Migi-eri-dori, Kata-ude-dori, Ushiro-eri-dori, Ushiro-jime, Kakae-dori, Naname-uchi, Ago-tsuki, Ganmen-tsuki, Mae-geri, Yoko-geri, Tsukkake, Choku-tsuki, naname-tsuki, Furi-age, Furi-oroshi, Morote-tsuki, Shomen-tsuke, Koshi-gamae, Haimen-tsuke,judo techniques debout, judo techniques video, judo o goshi, judo techniques sol, judo techniques ceinture blanche, judo techniques au sol video, judo techniques par ceinture, judo techniques, judo prises, judo ceinture, judo video, judo enfant, judo prises au sol, judo prises ceinture jaune, judo prises ceinture blanche, judo prises interdites, Arashi, Barai, Harai, Basami, Butsukari, Bunkaï, Chui, Dachi, Daki, Damashi, Dan, Do, Dori, Ebi, Empi, Eri, Fusen-Gachi, Gaeshi, Kaeshi, Gake, Garami, Gari, Kari, Gatame, Katame, Geiko, Geri, Keri, Gesa, Kesa, Gokyo, Godan, Go-no-sen, Goshi, Koshi, Goshin, Guruma ,Gyaku, Hachidan, Hadaka, Hagaeschi, Haishu, Haisoku, Hajime, Hane, Hanshi, Hansoku-Make, Hantei, Hara , Hidari, Higi, Hiji, Igi, Hiki, Hiki-komi, Hiki-Wake, Hikkomia, Hineri, Hishigi, Hiza, Idori, Ikomi, Ippon, Irimi, Jigo, Jotsu, Ai Jotsu, Kenka Jotsu, Judan , Judogi, Junbi undo, Juji, Ju-Jutsu, Kaihi, Kaiten, Kamiza, Kansetsu, Kata, Kawaii, Ken-ken, Keiko, Geiko , Keikoku, Kekomi , ki, Kiai , kohai, koka, kiritsu, Kumi-Kata, Kuzushi, kuzure, kyo, kyu, Mae, mate, Maki-komi, Mawari-komi, Morote, Mokuso, nage, Nage-No-Kata, nobashi, Odoroku, Omote, Osoreru, Randori, rei, renshi, renraku, ritsurei, zarei, rokudan,ryu, Sabaki , sankaku, sasae, seiza, sensei, seoi, shiai, shiai-jo, shichidan, shido, shihan, shimoza, shimozeki, shisei, shizen ho tai, shodan, shugyou, sonomama, sukashi, sutemi, tachi, tani, tai, taoshi, tate, tawara, toketa, tokui-waza, tomoe, tsubame, tsukomi, ude, ukemi, ushiro, utagau, utsuri, wakare, waki, waza, waza-ari, yame, Yakusoku geiko, kagari geiko, yodan, yoshi, yuko, judo technique debout, judo technique au sol, video judo technique, judo technique ceinture blanche, judo technique flash, judo technique de retournement, judo technique ceinture bleu, judo technique ceinture jaune, prise judo explication, judo ippon, dan en judo, Apprendre une technique de judo, Judo - Wikipédia, demonstration de judo, judo randori art, kodokan
error: Toutes les images de ce site sont protégées et sont la propriété exclusive de dessign.fr - créateur Sébastien KOVAL aucun droit d\'utilisation n\'est accepté